وکیل در امری نمیتواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این که صریحاً یا این که به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد. تفاوت دیگر وکالت حقوقی حیاتی وکالت دادگستری در ضمان اجرای اقدامات آن هاست. ولی نماینده قانونی دادگستری بر روی برگ وکالتنامه معمولی از موکل خود امضا می گیرد و راستا اختیارات خویش را معین می کند. نماینده قانونی دادگستری می تواند قبل از انجام هرگونه مبادرت به کسانی که درباره موردها قانونی موضوع آیتم نظرشان مشاوره تخصصی اضطراری را دهد و آن ها را راهنمایی کند. ازجمله این که وکلا مکلفند درهنگام محاکمه حضورداشته باشند.مگراینکه اهمیت عذرموجه باشند.که همین موردها درماده 41قانون دین دادرسی مدنی ذکرشده است. وکالت به معنای خاص کلمه میباشد از نمایندگی کارها قضایی و دعاوی و اختلافات افراد در محاکم دادگستری، به نحوی که فرد نماینده قانونی دارای به کارگیری از اطلاعات و تجربیات حقوقی و به کارگیر اصول و قواعد دین دادرسی و قوانین موجد حق، تلاش خود را در جهت اجرا و تحقق عدالت، اعاده یا این که حفظ و تثبیت حقوق موکل به عمل گیرد. قوانین آئین دادرسی دولتی و کیفری مدون در همین زمینه داریم اما اغلب اشخاص در تعیین مسیر طرح دعوا استفاده از همین طریق ها را نمی دانند چرا که یک امر تخصصی می باشد پس در چنین مواردی به جهت حضور در محضر دادگاه و حاکم که فرد کارشناس می باشد نیاز است کسی که قانون را می داند و حق و حقوق مصرح در قانون را می داند باطن در مورد قضیه شود . در صورتی که وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارااست به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و فرد ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب میشود مسئول خواهد بود. در وکالت دادگستری، تخلفات نماینده قانونی ضمانت اجرای انتظامی داشته و به جهت نمونه تبانی وکیل اهمیت طرف برعلیه جهت تضییع دستمزد موکل یا کارشکنی وکیل نسبت به موکل، مجازات انتظامی مرتبه شش یعنی محرومیت دائمی از شغل وکالت را در پی دارد. به‌این شیوه که متقاضیان نخست اساسی کامل شدن فرم درخواست وکیل متناسب حساس مسئله انتخابی و شهر گزینه حیث داده ها نماینده قانونی به محض تکمیل فرم برای درامد وکیل اساس یک دادگستری ایشان ارسال میگردد. برای گرفتن یک وکیل غالبا می بایست به صورت حضوری به دفتر کار ایشان مراجعه نموده و سپس از ابلاغ موضوع و مشکل تولید شده و بررسی موقعیت ما در خصوص قبول کردن پرونده و قرار بخشید مالی به توافق خواهید رسید.

ایندکسر