ماده78ـ دانشکده مکلف هست در اجرای مفاد همین آیین­نامه نسبت به اجرای وظایف و مسئولیت­های واگذار شده از پاراگراف مشاهده و بازرسی از مؤسسات پزشکی و افراد حقیقی یا این که حقوقی فعال در عرصه تجهیزات طبی و بررسی بر نتورک توزیع و عرضه اعلام نتایج به اداره تمام حساس دقت به دستورالعمل­های ابلاغی مبادرت نماید. ماده75ـ اساسی توجه به ماهیت تجهیزات پزشکی، فهرست وسایلی را که می­بایست منحصراً به مؤسسات پزشکی، مرکزها بهداشتی درمانی یا این که مطب صاحبان کلام جهت مصرف مریض عرضه گردد، بوسیله اداره تمام اعلام و به­رزورسانی خواهد شد. همچنین همگی متقاضیان غرفه درباره‌ی توزیع و عرضه کالاهای تجهیزات طبابت در نمایشگاه عرضه مستقیم ضمن رعایت آییننامه و دستورالعملهای ابلاغی، موظف به کارگزاری برچسب اصالت روی آن گونه از وسایل پزشکی عرضه شده که اداره تمام اعلام نماید، و صدور فاکتور قانونی تجهیزات طبی کرج است. همینطور میبایست تبلیغات مربوطه منطبق با عملکرد و ایمنی تجهیزات طبی ضمن رعایت شئونات شرعی، فرهنگی و اجتماعی مملکت باشد. ماده73ـ در نمایشگاههای تجهیزات پزشکی، اهمیت امکان توزیع و عرضه مستقیم، مجری برگزاری موظف به نامگذاری نمایشگاه مورد لحاظ بعنوان نمایشگاه عرضه مستقیم تجهیزات پزشکی مثل دندانپزشکی، مصرفی عمومی، مصرفی خانگی می­باشد و میبایست ضمن ارایه مدارک و مستندات و فهرست بها محصولات قابل فروش و دریافت جواز از اداره تمام مبادرت نماید. ماده62 ـ بمنظور تسریع در صادرات اداره کل مکلف میباشد نسبت به صادر شدن گواهیهای گزینه نیاز مملکت مقصد در کمترین زمانه ممکن اقدام نماید. ماده76 ـ در اجرای قانون تشکیل و قانون تشکیلات وزارت، کلیه اشخاص حقیقی یا این که حقوقی فعال در عرصه تجهیزات طبی مثل تولید، واردات، ترخیص، حمل و نقل، انبارش، نگهداشت، صادرات، توزیع، عرضه و سرویس ها پس از فروش تجهیزات طبابت مکلف به همکاری کامل و ارائه مستندات درخواستی از گزاره توزیع و عرضه به سازمان، اداره تمام و کالج یا کارشناسان یا بازرسان اعزامی به منظور اعمال نظارت­های رسمی و انجام بازدیدهای اضطراری می­باشند. ماده59 ـ اداره تمام به مراد اطلاعرسانی به اشخاص، مراکز و واحدهای موضوع این آییننامه نسبت به تدوین کردن و بیان تعرفه خدمات پس از فروش تجهیزات طبی (ساعتمزد) اقدام مینماید. ماده58 ـ کلیه مؤسسات طبابت مسئله ماده یک ضابطه امور طبی و مشمول ماده8 ضابطه تشکیل دارای توجه به آلرژی و اهمیت سطح ایمنی و عملکرد تجهیزات طبابت مکلف به ایجاد امکانات و وضعیت واجب شامل مسئول فنّی، نیروی انسانی متخصص و آموزش چشم و ابزار کافی به مراد نگهداشت ایمن و مراقبت مرحله مطلوب عملکرد تجهیزات پزشکی طبق دارای دستورالعملهای ابلاغی میباشند. چنانچه شما هر جور سوالی در ارتباط دارای چه جایی و شیوه به کار گیری از تجهیزات پزشکی هفده شهریور دارید، می توانید اصلی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر